เราทำอะไร

พันธกิจของเรา

* สนับสนุนให้บุคคล องค์กร และชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

* ค้นคว้า รวบรวม และทดลอง ภูมิความรู้ในการสร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และการสร้างบ้านด้วยดินทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ

* เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมธรรมชาติ และการสร้างบ้านด้วยดิน

* จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

* สร้างเครือข่ายผู้สร้างบ้านด้วยดิน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนภูมิความรู้

* สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผ่านทางการจัดฝึกอบรมการสร้างบ้านด้วยดิน (วัฒนธรรมการลงแขกสร้างบ้าน)

* เพื่อการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครสร้างบ้านดิน