เกี่ยวกับองค์กร

อาศรมวงศ์สนิท

มีเป้าหมายเป็นชุนชนพยายามทวนกระแส ที่สร้างวิถีทางเลือกใหม่ ที่เรียบง่ายใกล้ชิด ธรรมชาติ มีภาวนาเป็นพื้นฐาน ในการทำกิจกรรรมรับใช้ และเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถ พึ่งตนเอง ได้อย่างพอประมาณ พยายามเอื้อให้สมาชิกมี การเรียนรู้ เพื่อค้นพัฒนาศักยภาพ ของตน พร้อมกันนั้นก็เป็นแหล่งเยียวยารักษา เพื่อนำมาซึ่งดุลยภาพแห่งชีวิต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มบทบาทของการภาวนาเพื่อรับใช้สังคมและส่งเสริมการทำงานรับใช้สังคม
๒. เพื่อเน้นการสร้างชุมชนที่มีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน
             ๒.๑ ใช้การตัดสินใจร่วมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
             ๒.๒ ลดความแตกต่างของรายได้
             ๒.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
             ๒.๔ ทำงานด้วยความเข้าใจกัน และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
             ๒.๕ เสริมสร้างสามัคคีธรรมภายในชุมชน
๓. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความคิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับใช้สังคม
๔. เพื่อสร้างรายได้เพื่อพึ่งตนเอง และแบ่งปันรายได้เพื่อสังคม
๕. เพื่อขยายและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์กรพันธมิตในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน


โครงการของอาศรม   (ดูรายละเอียดได้จาก www.semsikkha.org)

๑. โครงการ บ้านพักสัมมนาอาศรมวงศ์สนิท
๒. โครงการ สร้างบ้านด้วยดิน
๓. โครงการ ห้องสมุดอาศรมวงศ์สนิท
ประวัติอาศรมวงศ์สนิท