ห้องสมุดบ้านดิน

   รายชื่อหนังสือทั้งหมดนี้ เป็นหนังสือที่ทางโครงการบ้านดินอาศรมวงศ์สนิทได้รวบรวมไว้ ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องบ้านธรรมชาติได้ค้นคว้า ถ้าท่านใดสนใจ สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ที่ อาศรมวงศ์สนิท และถ้าใครมีหนังสืออื่น ๆ เกี่ยวกับบ้านธรรมชาติที่น่าสนใจนอกเหนือจากรายชื่อที่มีอยู่ ทางโครงการบ้านดินมีความสนใจที่จะทำสำเนาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยสามารถติดต่อทางอีเมล์มาได้ที่นี่

แผนที่การเดินทาง อาศรมวงศ์สนิท

Natural Building

 • 1. The Natural House : A Complete guide to healthy, energy-efficient, environmental homes, Daniel D. Chiras, Chelsea Green Publishing Company, www.chelseagreen.com, 2000

 • 2. The Cobber’s Companion : How to Build Your Own Earthen Home, michael Smith, A Cob Cottage Company Publication, 1997

 • 3. Earth Construction : A Comprehensive Guide, Hugo Houben and Hubert Guillaud, ITDG Publishing, http://www.itdgpublishing.org.uk/, 1994 Reprinted 2001,2003

 • 4. Bioneers 2002 : Evolution from the heart of Nature, วารสารประกอบงาน October 18 – 20,2002, Marin Center, San Rafael

 • 5. Place of the Soul : Architecture and Environment Design as a Healing Art, Christopher Day, The Aquarian Press, 1990

 • 6. Rural India : Village House in Rammed Earth, Popposwamy, Sri Aurobindo Ashram Press
 • 7. Architecture Without Architects : The Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Bernard Rudofsky, useum of Modern Art, 1964

 • 8. The Cob Builders Handbook : You Can Hand-Sculpt Your Own Home, Becky Bee, Groundworks, 1997
 • 9. Indigenous African Architecture, Rene Gardi, Van Nostrand Reinhold Company, 1973
 • 10. Proceedings of 1st International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, เอกสารประกอบการเสวนา, 8-10 October 2003, The Grand Hotel, Bangkok
 • 11. The Earth Builder’s Handbook, Greg Simmons ans Alan T Gray, Earth Garden Books
 • 12. Conservation of Earth Structures, John Warren, Butterworth Heinemann, 1999
 • 13. The Art of Natural Building : Design, Construction, Resources, Editors :Joseph F. Kennedy / Michael G. Smith / Catherine Wanek, New Society Publishers, www.newsociety.com, 2002
 • 14. The Small Adobe House, Agnesa Reeve, Gibbs Smith, http://wwwgibbs-smith.com/, 2001
 • 15. Home Work : Handbuilt Shelter, Lloyd Kahn, Shelter publications, http://www.shelterpub.com/, 2004
 • 16. กรณีศึกษา หมู่บ้าน บ้าน และเทคโนโลยีการก่อสร้างของหมู่บ้านจีนฮ่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อรศิริ ปาณินท์, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
 • 17. การศึกษาบ้านดินอัด Rammed Earth
 • 18. All About Hydaulic Ram Pumps : How and Where Thye Work,DonR.Wilson,1990,Atlas Publication,USA.
 • 19. How to build ADOBE BUILDING,Paul Garrison
 • 20. The Natural Plaster Book, Cedar Rose Guelberth,Dan Chiras,Canada,2005
 • 21. The Good House Book,Snell,Clarke,2004,China
 • 22. Indigenous African Architecture, Gardi Rene,Swiss,1973
 • 23. Build Your Own Earth Oven,Kiko Denzer,USA.,2000
 • 24. The Green building bible,Keith Hall,uk. ,2005
 • 25. The beauty of Straw bale Homes,Steen,Athena Swentzell,1961


Bamboo

 • 1. Grow Your Own House : Simon Velez and Bamboo Architecture, Vitra Design Museum / ZERI / C.I.R.E.C.A., 2000
 • 2. Tropical Bamboo, Marcelo Villegas, Rizzoli International Publications, 1989
 • 3. The Book of Bamboo, David Farrelly, Sierra Club Books, 1984
 • 4. ไม้ไผ่ในประเทศไทย, รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ / บุญฤทธิ์ ภูริยากร / วลัยพร สภิตวิบูรณ์, งานวิจัยด้านผลิตผลรองป่าไม้ (ไผ่-หวาย) ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้Other

2. LESSONS from Nature;Shimpei Murakami,Japan,1991

ผลงานวิจัย / รายงาน

 • 1. กระบวนการร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง กรณีศึกษาบ้านดิน บ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ, วิทยา วัชรไตรรงค์, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคหการ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
 • 2. (โครงร่างวิทยานิพนธ์) การศึกษาความเหมาะสมของที่พักอาศัยตามแนวทางสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านดิน หมู่บ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร, ดัมพ์ ผดุงวิเชียร, วิทยานิพนธ์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 7 ตุลาคม 2545
 • 3. บ้านดิน : สถาปัตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา : บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, ดวงนภา ศิลปสาย, วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรฒ, 2546
 • 4. รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบการก่อสร้างผนังรับน้ำหนักของบ้านดินด้วยอิฐดินดิบ, วรุณ เหล่าโกเมนย์, รายงานส่วนหนึ่งของวิชา Building Technology Design 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
 • 5. ทำเนียบบ้านดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคเหนือ และ เรื่องเล่าจากเรื่องราวในร่องรอยของบ้านดิน, อภิชาติ ไสวดี
 • 6. โครงงานวิทยาศา สตร์ เรื่อง ดินเป็นก้อน..ทรายเป็นเม็ด..เสร็จเป็นบ้าน, ภัสกร สุจริตพานิช / ชัชวิทย์ กันจนา / โอชิษฐ์ อมรถกลสุเวช, โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 18 – 22 ตุลาคม 2547
 • 7. เอกสารรวบรวมผลงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัปดาห์วิชาการครั้งที่ 1 : ฮอมภูมิ 1 “รวบรวมภูมิความรู้ ภูมิปัญญา วิถีไทย


Environment

 • 1. Blueprint for a Green Planet : How you can take practical action today to fight pollution, John Saymour and Herbert Giradet, Dorling Kindersley Limited, 1987 (หนังสือห้องสมุดอาศรมวงศ์สนิท เลขทะเบียน 303.6 SB)
 • 2. The GAIA Atlas of Planet Management, Norman Myers, Gaia Books Limited, 1994 (หนังสือห้องสมุดอาศรมวงศ์สนิท เลขทะเบียน 303.6 MG)

หนังสือทั่วไป
1.  เฮือนลาว